Jabatan Media Grafik dan Percetakan

Bahagian Media Grafik

  • Menyediakan reka bentuk grafik untuk keperluan imej universiti
  • Meningkatkan imej dan persepsi baik kepada universiti melalui penyediaan konsep rekabentuk grafik yang selari dengan kehendak universiti
  • Menyelaras dan memantau aktiviti-aktiviti semasa berkaitan dengan imej grafik dan rekabentuk agar sentiasa bertepatan dengan kehendak dan keperluan universiti

Bahagian Percetakan

  • Memastikan semua urusan percetakan yang telah dipersetujui disiapkan mengikut ketetapan yang dipersetujui bersama dengan pemohon
  • Memastikan ruang dan proses kerja percetakan memenuhi piawaian Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
  • Memastikan pengurusan sumber manusia dan perkhidmatan staf unit percetakan serta pentadbiran am pejabat berjalan dengan lancar mengikut peraturan- peraturan yang telah ditetapkan