POLISI PENGURUSAN KRISIS

 • PROSEDUR PENGURUSAN KRISIS

Mendapatkan Maklumat Isu dan Sumber.

Mendapatkan maklumat isu atau insiden yang berlaku daripada PTj yang mempunyai hubung kait atau punca sesuatu isu.

Tindakan : Pengarah Pejabat Pemasaran dan Komunikasi Korporat

PTj yang mempunyai hubung kait dan punca sesuatu isu

PTj berkenaan perlu mengemukakan maklumat dengan kadar segera kepada Naib Canselor dan Pengarah Pejabat Pemasaran dan Komunikasi

Tindakan : Ketua PTj Berkenaan

Sekiranya isu berkaitan bencana

PTj perlu menghubungi Bahagian Keselamatan, Pusat Kesihatan Universiti dan Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dengan kadar segera

Tindakan : Ketua PTj Berkenaan

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Krisis

Menguruskan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Krisis dengan kadar segera setelah mendapat persetujuan daripada Naib Canselor atau pegawai yang diberi kuasa (bergantung pada jenis isu, ahli jawatankuasa akan ditambah daripada wakil PTj atau kepakaran yang berkaitan)

Tindakan : Pengarah Pejabat Pemasaran dan Komunikasi Korporat

Membangunkan Pelan Tindakan Pengurusan Krisis dan melaksanakan pelan tersebut dengan berkesan.

Antaranya:

 • Mengenal pasti jurucakap universiti
 • Maklumat ringkas isu atau insiden
 • Cadangan penyelesaian atau cadangan tindakan berkaitan insiden atau isu
 • Menyediakan kandungan penting kenyataan media
 • Menentukan saluran komunikasi dan jadual komunikasi untuk hebahan kumpulan sasaran
 • Sidang Media

Tindakan : Pengerusi Jawatankuasa Krisis

 

PTj yang akan mengendalikan secara langsung insiden atau isu krisis mestilah diberikan maklumat komprehensif supaya sebarang panggilan telefon yang dibuat oleh orang awam atau kumpulan yang berkepentingan terhadap pertanyaan isu dapat disalurkan dengan tepat.

Antara PTj tersebut ialah:

 1. Pejabat Naib Canselor
 2. Pejabat Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Perhubungan Korporat)
 3. Pejabat Pemasaran dan Komunikasi Korporat
 4. Bahagian Keselamatan, Pejabat Pendaftar
 5. Pusat Kesihatan Universiti
 6. Pejabat Hal Ehwal Pelajar
 7. Pejabat Pengurusan Akademik

Membuat penilaian Pelan Tindakan Pengurusan Krisis

Jawatankuasa Pengurusan Krisis akan mengadakan mesyuarat selewat- lewatnya dalam tempoh dua (2) minggu selepas insiden atau isu krisis untuk melihat keberkesanan pelan tindakan dan membuat cadangan atau penambahbaikan untuk mana-mana tindakan yang dianggap sebagai tidak efisien dan kurang berkesan.

Tindakan : Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Krisis

Menyediakan Maklumat Terkini

Bagi sesetengah isu krisis atau insiden yang memerlukan pemantauan yang berterusan, Jawatankuasa Pengurusan Krisis mestilah menyediakan maklumat terkini berkenaan perkembangan isu atau insiden selepas tindakan terhadap insiden dilaksanakan. Kaedah penyampaian maklumat boleh disalurkan melalui kaedah komunikasi seperti email, laman sesawang dan berita supaya masyarakat kampus atau kumpulan berkepentingan sentiasa mendapat maklumat yang tepat dan betul berkaitan insiden atau isu.

Tindakan : Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Krisis