POLISI MEDIA

1.0 SKOP

Polisi ini terpakai kepada semua Staf UTHM.

2.0 URUS TADBIR

Lembaga Pengarah Universiti mempunyai kuasa untuk mengekalkan dan membina reputasi secara konsisten dengan strategi universiti, strategi komunikasi korporat dan polisi ini termasuk penjenamaan korporat, pemasaran, publisiti dan aktiviti penyampaian maklumat. Kuasa ini adalah sejajar dengan peruntukan di bawah Seksyen 20, Perlembagaan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2010 (Perlembagaan), yang menyatakan bahawa Lembaga adalah badan yang mengelola, membuat dasar dan mengawasi universiti. Selain itu, Seksyen 20(3) Perlembagaan juga menambah lima kuasa tambahan kepada Lembaga iaitu:

  • mengadakan perancangan pengawasan yang strategik bercirikan pendidikan dan misi universiti;
  • menggalakkan pengurusan yang cekap;
  • membangunkan hubungan dengan masyarakat, sektor korporat dan industri;
  • memupuk hubungan global dan pengantarabangsaan; dan
  • memastikan pelaksanaan dan kepatuhan kepada Perlembagaan, undang- undang dan dasar-dasar Universiti.

Pekeliling Pengurusan Bilangan 5 Tahun 2017 adalah dirujuk bagi kelulusan untuk menerbitkan artikel atau bahan penerbitan iaitu bahan-bahan penyelidikan dan perkara umum lain berkaitan universiti di media massa.