DEPARTMENT OF GRAPHIC MEDIA

Graphic Media Unit

  • Providing graphic design for University’s image needs
  • Enhancing University’s image and good perception through providing graphic design concept that is in line with University’s necessities
  • Aligning and monitoring present activities related to graphic image and design to assure the in line with University’s wants and needs.

Printing Unit

  • Memastikan semua urusan percetakan yang telah dipersetujui disiapkan mengikut ketetapan yang dipersetujui bersama dengan pemohon
  • Memastikan ruang dan proses kerja percetakan memenuhi piawaian Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
  • Memastikan pengurusan sumber manusia dan perkhidmatan staf unit percetakan serta pentadbiran am pejabat berjalan dengan lancar mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan